EWALUACJA WEWNĘTRZNA

SZKOŁY

 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła

w Michorzewie

rok szkolny 2012/2013

 

 

 

OBSZAR III

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 

 

WYMAGANIE

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

  1. Cele ewaluacji wewnętrznej.

  2. Zakres diagnozowania:

      a) obszar

      b) wymaganie

  3. Pytania kluczowe.

  4. Kryteria ewaluacji.

 

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

  1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.

  2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.

  3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

 

III Prezentacja wyników ewaluacji.

  1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.

  2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

  3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem korzyści

     dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem   lokalnym.

 

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły.

 4. Formy/ sposoby upowszechniania raportu.

 

V Wykaz dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

  1.  Cele  ewaluacji wewnętrznej:
  2. Zakres diagnozowania:

·         Obszar: „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”;

·         Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

  1. Pytania kluczowe:

·         Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi?

·         Jaki jest  zakres współpracy z instytucjami?

·         Z kim współpracuje  szkoła w środowisku lokalnym?

·         Czy współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom szkoły i środowiska lokalnego?

·         Czy formy współpracy z instytucjami są atrakcyjne dla ucznia?

  1. Kryteria ewaluacji:

·         Zgodność z aktami prawnymi;

·         Dostępność;

·         Atrakcyjność;

·         Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska.

 

 

II INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

    1.  Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

      Uczniowie szkoły;

             Rodzice uczniów szkoły;

·         Instytucje, organizacje;

2.      Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:

·         Ankiety – uczniowie, rodzice,

·         Analiza dokumentów- program wychowawczy, dokumentacja pedagoga szkolnego, dzienniki lekcyjne, kronika szkoły, dokumentacja biblioteki szkolnej, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdanie z działalności Rady Rodziców, gazetki ścienne, gazetka szkolna, strona WWW, podziękowania, potwierdzenia udziału, informacje w mediach;

·         Informacje nauczycieli dotyczące aktywności uczniów w środowisku lokalnym.

3.      Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:

·         Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- do 23.11.2012r.;

·         Rozpracowanie metod badawczych- 23.11.-20.12.2012r.;

·         Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji, analiza- 02.01.-15.04.2013r.;

·         Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 16.04.-30.04.2013r.;

·         Pisanie raportu- do 20.06.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

III PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

 

 

     1.  Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.

 

W ankiecie udział wzięło  110 uczniów szkoły:

 

Na pytanie 1 które brzmiało

1 . Czy twoim zdaniem nasza szkoła odpowiednio promuje się w środowisku lokalnym?

Tak odpowiedziało -     67,3                     nie- 32,6   uczniów

 

Uczniowie w większości  stwierdzili, iż dotychczasowa reklama szkoły jest wystarczająca.

 

Pytanie 2-Czy szkoła pomaga ci w poznawaniu historii twojego regionu?

Uczniowie w 69% typowali odpowiedź ,że tak

 

Odpowiedź uczniów świadczy o dobrej pracy szkoły w kwestii szeroko rozumianej edukacji regionalnej.

 

Pytanie 3. Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest zgodna z twoimi potrzebami?

Uczniowie w 73  % typowali odpowiedź tak

 

Wysoki odsetek odpowiedzi świadczących o zgodności potrzeb uczniów z ofertą szkoły.

 

Pytanie 4-W jakich formach współpracy ze środowiskiem uczestniczyłeś/aś?

Zdecydowana większość uczniów uczestniczyła w festynach, wycieczkach, rajdach, zawodach sportowych, inne odpowiedzi były reprezentowane jednostkowo: akcje charytatywne, góra grosza,  występy muzyczne, konkursy tematyczne.

 

Pytanie 5- Co skłania lub skłoniłoby cię do uczestnictwa w/w imprezach?

Uczniów najbardziej skłaniają dodatkowe punkty z zachowania, w dalszej kolejności: nowe doświadczenia, interesująca forma, chęć  reprezentowania szkoły, chęć zaprezentowania się na zewnątrz

.

Pytanie 6 -Czy nasza szkoła organizuje akcje mające na celu wspieranie:

Odpowiedzi uczniów kształtują się następująco:

a)      Ludzi dorosłych tak – 14,25 %                    nie- 85,75 %

b)     Dzieci        tak- 97,27 %                      nie -2,73 %

Wypowiedzi uczniów  świadczą o potrzebie wzmożenia akcji kierowanych do rodziców, ludzi starszych i dzieci.

 

Pytanie 7- Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymień wszystkie ci znane:

Uczniowie najczęściej wymieniali następujące instytucje:

GOK, OSP, szkoły, parafie, biblioteki, policja, P PP,

 

 

Pytanie 8- Czy masz własne pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym?

 

Znikoma część uczniów udzieliła odpowiedzi tak- jeśli taką udzieliła ,pomysłami były: schroniska dla zwierząt, akcje ekologiczne, występy w teatrze, spotkania międzyszkolne, wieczorki poetyckie, zawody sportowe, wydawanie gazetek, wybór miss szkoły.

 

 

 

2.      Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

 

Ilość ankiet: 68

 

Pytanie 1.

Skąd dowiaduje się Pan/Pani o odbywających się imprezach szkolnych?

strona internetowa szkoły                                       1,4%

wychowawca/nauczyciel                                      14,3 %

dziecko                                                                 78,5%

prasa regionalna                                                      2,8 %

inne źródła                                    gazetka szkolna 2,8%

 

Pytanie 2.

Jakie imprezy organizowane przez szkołę są dla Pana/Pani atrakcyjne?

akademie                                                                  7,00%

wycieczki                                                              25,70 %

dzień otwarty                                                        17,14%

festyn                                                                       4,28 %

wystawy                                                                   4,28%

inne

 

Pytanie 3.

Jakie imprezy powinno się zorganizować w przyszłości?

Odpowiedzi jakich udzielili rodzice:

Wycieczki,

integracyjne – turnieje rodzice- dzieci,

lekcje pokazowe,

imprezy integrujące ze środowiskiem lokalnym,

wystawy,

dyskoteki,

kółka zainteresowań,

korepetycje,

           imprezy sportowe

Pytanie 4.

Czy włączylibyście się państwo w organizację takiej imprezy? Jakiej formie?

Tak                                                                                      14

nagrody                                                                                 2

pomoc w organizacji                                                             5

brak czasu                                                                              1

chętnie                                                                                   2

fnansowo                                                                               3

w formie opiekuna                                                                 1

widza                                                                                      1

brak odp.                                                                               41

 

Pytanie 5.

Czy bierze Pan/Pani udział w imprezach szkolnych?

tak          50 %

nie          44 %

czasem     3  % (2 osoby)

brak odp.  3  % (2 osoby)

 

Pytanie 6.

Czy Pani/Pana zdaniem takie imprezy mają wpływ na rozwój kulturalny dziecka?

tak       96  %

nie         4  %

 

Pytanie 7.

Czy imprezy organizowane w szkole wpływają na jej wybór?

tak                              57 %

nie                               23 %

inna odpowiedź          20 %

 

Pytanie 8.

Czy szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym organizując takie imprezy/uroczystości?

tak                              60 %

nie                               16 %

nie mam zdania          24 %

 

Pytanie 9.

Jak Pani/Pana zdaniem powinno się informować o takich imprezach?

uczeń                          71 %

wychowawca             36 %

strona internetowa      30 %

plakaty/ulotki             34 %

 

Pytanie 10.

Czy Pani/Pana dziecko bierze udział w uroczystościach szkolnych?

tak                 71 %

nie                 26 %

brak odp.         3 %

 

Pytanie 11.

W jakich imprezach szkolnych bierze udział Państwa dziecko?      

Wycieczki, akademie, imprezy sportowe, różne, we wszystkich, konkursy, nie bierze udziału, rajdy, dyskoteki, festyny, występy w kościele.

 

Pytanie 12.

Czy Pani/Pana zdaniem szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym?

tak                              73 %

nie                               11 %

nie mam zdania          16 %

 

 

 

Wnioski

Analizując wyniki przeprowadzonych ankiet można zauważyć, że najlepszym źródłem informacji o szkolnych imprezach są uczniowie oraz nauczyciele (wychowawcy). Niestety najmniejszy odsetek rodziców takie informacje czerpie z prasy lokalnej i strony internetowej szkoły. Organizowane przez szkołę wycieczki, festyny oraz dni otwarte, większość ankietowanych uważa za atrakcyjne. Zdaniem rodziców szkoła powinna organizować różnorodne imprezy takie jak wycieczki,   imprezy integracyjne (rodzice ,dzieci ), festyny, wystawy, spotkania pozalekcyjne, kółka zainteresowań, akademie, konkursy, wycieczki przedmiotowe, imprezy sportowe oraz promujące szkołę. Połowa rodziców uczestniczy w imprezach szkolnych. Znaczna większość ankietowanych rodziców uważa, że imprezy szkolne mają pozytywny wpływ na rozwój kulturalny dziecka, ponadto 57% jest zdania, że organizacja przez szkołę imprez ma wpływ na wybór placówki.  60% respondentów jest przekonanych, że gimnazjum integruje się ze środowiskiem lokalnym  organizując takie imprezy. Przede wszystkim rodzice chcą o imprezach szkolnych dowiadywać się od swoich dzieci, następnie od wychowawcy lub z ulotek i plakatów. Prawie 1/3 ankietowanych oczekuje takiej informacji na stronie internetowej. 71% rodziców potwierdziło udział swoich dzieci w imprezach szklonych, z czego najwięcej uczestniczy w wycieczkach, w akademiach, w konkursach, w imprezach sportowych, dyskotekach, festynach, rajdach, występach w kościele. Prawie 3/4 rodziców uważa, że szkoła jest wystarczająco promowana w środowisku lokalnym.

 

Na podstawie analizy ankiet dla rodziców można stwierdzić, że w dalszej pracy szkoły należy:

·               poprawić  informowanie środowiska lokalnego o szkolnych imprezach za      pomocą strony internetowej szkoły, plakatów (ulotek) i prasy lokalnej

·               podnieść atrakcyjność przygotowywanych akademii i wystaw

·               zwiększyć dostępność imprez organizowanych przez szkołę dla rodziców

·               kontynuować  i rozszerzać wypracowane formy współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

3 .   Analiza dokumentów szkolnych pod kątem korzyści dla szkoły

          i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

 

Nazwy instytucji,z którymi współpracuje szkoła i formy współpracy:

 

 

 

NAZWA INSTYTUCJI,

Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE

SZKOŁA

     FORMA WSPÓŁPRACY

 

 

 

 Fundacja Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym

,,Słoneczko”

 

Wolontariat - SU

 

Caritas

 

Fundacja - ,,Dr Clown”- oddział w Poznaniu

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych

,,Pomóż i Ty”

 

 

 

 

 

 

- zbiórka pieniędzy,  

- sprzedaż kartek świątecznych,

 

 

- zbórka nakrętek dla M.Fechnera

-,,Góra Grosza”,

 

 

Kartki świąteczne,

 

Rozprowadzanie kalendarzyków.

 

 

GOK, NOK,

Gminna Biblioteka Publiczna,

teatry, IPN, wydawnictwa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wycieczki ,

- konkursy,

- współorganizacja imprez i konkursów,

- szkolenia , wykłady i warsztaty,

- pokazy,

- uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych,

- spotkania autorskie,

- wystawy.

 

 

Gimnazjum Niepubliczne w Chraplewie, Gimnazjum Publiczne w Wąsowie, ZSPiP w Michorzewie, SP w Śliwnie, SP im. S.Taczaka w Wąsowie, Stemweder – Berg – Schule, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opalenicy, ZSRCKU w Trzciance,  LO im.M.Kopernika,  Państwowa Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego, Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży,Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

ODN w Poznaniu,

Powiatowa Komenda Policji, Posterunek Policji w Kuślinie, Powiatowa Straż Pożarna, Parafia p.w. NMP i Wszystkich Świętych, Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, GOPS, , Centrum Pomocy Rodzinie, PPP, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 'LIMAMED', KOLD, Spotkanie Młodych LEDNICA, Stowarzyszenie Parafiada

Sołectwa, SKF,,Razem”,MUKS ,,Sportowiec”

Folwark Wąsowo,

Organy szkoły, rodzice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ,,Niezapominajka’’,

- współorganizowanie festynów i imprez ,

- prezentacje i oprawa artystyczna imprez,,

- biegi,

- rozgrywki sportowe  ,

- warsztaty , konferencje,

- konkursy,

- eTwinning, wymiana młodzieży,

- koncerty,

- montaże słowno-muzyczne,

- sparingi,

- rajdy,

- akcje charytatywne,

- prewencja,

- kursy, konferencje i rady szkoleniowe,

- poradnictwo zawodowe,

- koncerty profilaktyczne,

- akcje zdrowego odżywiania,

- wsparcie finansowe,

- rekolekcje,

- parafiada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

 

   1.   Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 

·         Współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi regulują następujące akty prawne:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz.593 z późn. zm.);

-  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. 2002r. nr 11 poz.109);

- Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej z dnia 7 stycznia 2003r.;

- Rozporządzenie MEN-u w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 31 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 61 z 2001r.poz.624 z późn.zm.);

- Statut Szkoły;

- Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

 

 

 

 

 

- idea dbania o środowisko i odpowiedzialność za świat przyrody oraz wychowanie „ekologiczne”, rozwijanie świadomości ekologicznej, 

- postawy patriotyczne i obywatelskie, poznawanie naszej ojczystej historii,

- tworzenie więzi społecznych,

- przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,

- idea zdrowego stylu życia, zdrowego trybu odżywiania się, higieny życia, wypoczynku,

- postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowanie w pomoc potrzebującym,

- rozwijanie zainteresowania wśród młodzieży teatrem i sztuką teatralną,

- uczenie szacunku do symboli,

- ukazywanie nowych form działania oraz kształcenie umiejętności organizowania imprez masowych.

 

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

 

                                                           MOCNE STRONY:

 

 

                                               SŁABE STRONY:  

 

 

 

3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:

 

 

4. Formy/ sposoby upowszechniania raportu:

 

 

 

 

V WYKAZ dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystane przy sporządzaniu raportu.

 

1. Projekt ewaluacji – z wybranym obszarem ewaluacji, ustalonymi kryteriami, pytaniami kluczowymi , metodami, źródłem danych, sposobem prezentacji wyników.

2. Harmonogram działań.

3. Analiza zebranych informacji i wnioski z zespołów przedmiotowych.

4. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych.

5. Zbiorcze opracowanie ankiet na temat współpracy młodzieży ze środowiskiem lokalnym.

6. Opracowanie wyników ankiet dla rodziców.

7. Analiza sprawozdań z pracy zespołów uwzględniająca współpracę ze środowiskiem.

8. Analiza dokumentów:

9. Ankiety dla rodziców.

10. Ankiety dla uczniów.

 

 

                                           

                                                                                  Opracowali :

 

                                                       Anna Czyżyk

                                                                         Małgorzata Kostkowska

                                                       Bartosz Kucz